Protocol sociale media

Inleiding

Sociale Media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij de school. Sociale media kunnen een goede bijdrage leveren aan de professionaliteit van onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs. Net zoals bij de introductie van internet en e-mail eind vorige eeuw levert het gebruik van sociale media vragen op over het gebruik van deze individuele en meestal openbare communicatiekanalen. Uitgangspunt is dat professionals zelf weten hoe zij hiermee verstandig omgaan. Het digitale gedrag op sociale media wijkt niet af van het real life gedrag binnen de school.

Sociale media zoals Whatsapp, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de Rutgersschool. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan.

Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen.

De Rutgersschool vertrouwt erop dat de medewerkers (dit zijn ook stagiaires), leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om iedereen die bij de Rutgersschool betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.

 Uitgangspunten

 • De Rutgersschool onderkent het belang van sociale media.
 • Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig digitaal klimaat.
 • Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de sociale media communiceren in het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en de reguliere fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten.
 • De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de school en van iedereen die betrokken is bij de school.

 

Doelgroep en reikwijdte

 1. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap, dat wil zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en mensen die op een andere manier verbonden zijn aan de Rutgersschool
 2. De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op school gerelateerde berichten of wanneer er een overlap is tussen school, werk en privé.

 Sociale media in de school

 1. Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers)
 2. Leerlingen mogen tijdens de lessen niet actief te zijn op sociale media tenzij door de schoolleiding/leraren hiervoor gericht toestemming is gegeven. Deze gerichte toestemming moet een specifiek doel hebben. Vrij bezig zijn op sociale media is niet toegestaan.
 3. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, tenzij het vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen schaadt.
 4. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die hij/zij publiceert op de sociale media.
 5. Elke betrokkene moet zich ervan bewust zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.
 6. Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van school gerelateerde situaties op persoonlijke sociale media te zetten, tenzij alle betrokkenen hier uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven. Foto-, film- en geluidsopnamen van school gerelateerde situaties kunnen geplaatst worden op de website van de school door en onder verantwoordelijkheid van de ICT-er/directie van school.
 7. Het is medewerkers niet toegestaan om ‘vrienden’ te worden met leerlingen op sociale media.
 8. Het is leerlingen niet toegestaan gebruik te maken van hun eigen mobiele device (mobiele telefoon, smartphone, ipod, tablet-pc enz.), tenzij daartoe opdracht is gegeven door de schoolleiding/leraren. Bij overtreding van deze regel wordt de mobiele device voor de rest van de dag ingenomen door de leraar.
 9. Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt de school passende maatregelen. Zie ook : Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen.

 Voor medewerkers tijdens werksituaties

 1. Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media: privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten van de school.
 2. Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de Rutgersschool, dient de medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van de Rutgersschool.
 3. Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen met de directie om de te volgen strategie te bespreken. Ga niet in discussie met een leerling of ouder op social media.
 4. Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op met de directie van de school.

 Voor medewerkers buiten werksituaties

 1. Het is de medewerker toegestaan om school gerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school is, die medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de naam van de school niet schaden.
 2. Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de school, dient medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van de Rutgersschool.
 3. Indien de medewerker over de Rutgersschool publiceert, dient hij/zij het aan het bericht toe te voegen dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke mening zijn en los staan van eventuele officiële standpunten van de Rutgersschool. Verder meldt de medewerker dat hij of zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud en uitlatingen van derden.
 4. Medewerkers van de school weten dat publicaties op sociale media altijd vindbaar zijn.
 5. Medewerkers zijn altijd vertegenwoordiger van de school – ook als zij een privémening verkondigen. Bij twijfel niet publiceren.

 Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen

 • Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het personeelsdossier.
 • Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar medewerkers toe rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing, berisping en ontslag tot ontslag op staande voet.
 • Leerlingen en/of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het leerlingendossier.
 • Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en/of ouders/verzorgers toe maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing en schorsing tot verwijdering van school.
 • Indien de uitlating van leerlingen en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt zal door de Rutgersschool aangifte bij de politie worden gedaan.

Internetprotocol

In het internetprotocol staan regels waar de leerlingen zich aan moet houden als ze op school aan het internetten zijn. Alle kinderen (vanaf groep 5) ondertekenen aan het begin van het jaar deze afspraken en laten daarmee zien dat ze het eens zijn met die regels. De leerkrachten zorgen ervoor dat iedereen zich hier aan houdt. We maken deze afspraken met elkaar om te voorkomen dat iemand problemen krijgt door het gebruik van internet op school en om ervoor te zorgen dat internet leuk blijft.

De afspraken:

1  Op het internet gebruik ik alleen mijn voornaam. Andere persoonlijke gegevens zoals achternaam, adres en telefoonnummer houd ik voor mijzelf.

2  Ik maak via internet geen afspraken met onbekenden.

3  Bij het gebruik van een zoekmachine -bijvoorbeeld Google- gebruik ik nooit zoekwoorden die te maken hebben met seks, discriminatie, geweld of grof taalgebruik.

4  Chatten en Facebook bezoeken is op school niet toegestaan.

5  Als ik op internet vervelende informatie tegenkom, waarschuw ik direct de juf of de meester.

6  Ik mag geen bestanden downloaden.

7  Printen doe ik alleen met toestemming van de meester of de juf.

8  Aan de instellingen van de computer -bijvoorbeeld bureaublad, geluidsknop(!) en schermbeveiliging- mag ik niets veranderen.

9  Ik maak mijzelf zonder toestemming niet ergens lid van.

10 Ik mag geen muziekclips aanzetten als ik achter de computer zit.

11 Als ik per ongeluk op een foute site klik, klik ik dat meteen weg.

Na het werken in de computerruimte laat ik mijn werkplek netjes achter:

– blauwe aanmeldscherm staat aan – toetsenbord en muismat (met muis erop) rechts tegen de tafelrand – stoel aanschuiven – ik laat geen eigen spullen achter – geen drinken of etenswaren in het computerlokaal.